Javna tribina, stručni skup na temu:

„Nasilje nad djecom –istraživanje djelovanja socijalne skrbi i pravosuđa“

je  održana 25. rujna 2012. godine,
od 13,00 do 15,00 sati, Zagreb, Kaptol 27.

Na tribini spomenuto je epidemiološko istraživanje (projekt BECAN) koje je provedeno u devet zemalja, na slučajnom 2%-tnom uzorku djece, s ciljem procjene zlostavljanja i zanemarivanja u općoj populaciji djece od 11 do 16 godina. Uspoređeni su podaci dobiveni od djece, njihovih roditelja i službenih podataka o tome, time da su prikazani podaci dobiveni od 37 Centara za socijalnu skrb. U Hrvatskoj je u istraživanju sudjelovalo 3 644 djece iz 69 škola. Dobiveni podaci nam trebaju pomoći u unapređivanju prevencije, otkrivanja, evidencije, istraživanja i neposrednog rada s djecom.

Zaključci o nasilju nad djecom u obitelji su:

1. Najčešći oblik nasilja je psihološki

2. Tjelesno kažnjavanje je češće kod djece niže životne dobi, a psihološko kod starije djece

3. Gotovo 1/3 roditelja nije sigurna postoji li zakonska zabrana tjelesnog kažnjavanja

Na tribini je predloženo da se uspostavi djelotvorni sustav evidencije o počiniteljima nasilja nad djecom i žrtvama.

Uvodničari u javnu tribinu, stručni skup:

1. Prof. dr. sc. Marina Ajduković, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet u Zagrebu

2. Jelena Ogresta, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet u Zagrebu

Moderator stručnog skupa:

Lana Petö Kujundžić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu