2011, 10, zapisnik sa sastanka sjednice Upravnog i Savjetodavnog vijeća