Z A P I S N I K

sa sjednice Upravnog odbora

održane 31. kolovoza 2020. u Zagrebu, telefonskim putem

Sjednici su prisustvovali: dr.sc.Lana Petö Kujundžić, Tijana Kokić, Irena Kvaternik, Nada Damjanović i Davorka Lalić-Lukač.

Usvojen je dnevni red:

  1. Dopuna Pravila za zaštitu djece
  2. Dopuna savjetodavnoga vijeća        
  3. Razno

Ad. 1.

Kao partneri u provođenju aktivnosti sa Ženskom sobom, a u vezi natječaja zamoljeni smo da u naša pravila izričito navedemo da imamo nultu toleranciju na zlostavu djece i njihovo zanemarivanje kao i da ćemo poduzeti sve protiv zlostavljanja i zanemarivanja djece. Predsjednica prikazuje sadašnja revidirana pravila.

Svi se slažu sa dopunama pravila i jednoglasno ih podržavaju. Ista će biti dostavljena Ženskoj sobi i biti objavljena na stranicama udruge.

Ad. 2.

Tajnica udruge predlaže da se u članove savjetodavnoga vijeća doda Jana Kujundžić, koja je kandidat za doktorat Sveučilišta u Essex-u, radi stalnog doprinosa u radu udruge kao sociolog i kao pomoć za uređivanje web stranice kao i sudjelovanje u pripremi natječaja.

Jednoglasno prihvaćeno od svih članova.

Ad 3.

Radi trajanja pandemije Covid 19 do daljnjeg se neće održavati stručni skupovi kao javne tribine već će se pozvati članovi da pismenim radovima doprinesu razvijanju novih spoznaja ili praksa koje se provode.

 

Sastavila zapisnik:                                                                            Potvrdila:

Tajnica: Davorka Lalić Lukač                                     Predsjednica: dr.sc. Lana Petö Kujundžić