Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) skupština Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, ( USZM ), održana dana 3.veljače 2015.donijela je

 

S  T  A  T  U  T

 UDRUGE SUDACA ZA MLADEŽ, OBITELJSKIH SUDACA

I STRUČNJAKA ZA DJECU I MLADEŽ

 

I  osnovne ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se: naziv i sjedište Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (USZM), zastupanje, izgled pečata, način i područje djelovanja, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, način ostvarivanja javnosti rada udruge, uvjeti i način učlanjivanja i prestanka članstva, prava obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova, unutarnji ustroj tijela udruge, njihovu sastavu, sazivanju sjednica, izboru opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja, trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora Udruge, međusobnim pravima i obvezama udruge, udruživanju u saveze ili zajednice udruga i članstvo u međunarodnim udrugama, raspolaganje s dobiti i imovinom, prestanak djelovanja udruge i postupak s imovinom, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te druga pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 2.

(1) Udruga ima svojstvo pravne osobe koje stječe upisom u registar udruga pri  nadležnom tijelu državne uprave.

(2) Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

NAČELA DJELOVANJA UDRUGE

Članak 3.

(1) Udruga djeluje po načelu neovisnosti te utvrđuje svoje područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti i samostalno obavlja djelatnost ili zajedno sa drugim neprofitnim udrugama.

(2) Načelo javnosti se ostvaruje kroz prikaz na web stranici USZM.hr kao i izvještavanjem svih članova Udruge o sjednicama, stručnim skupovima i drugim odlukama upravnog i savjetodavnog tijela,avnost podataka udruge u registru.

(3) Načelo demokratskog ustroja provodi se kroz održavanje skupštine udruge, te sjednica upravnog odbora i savjetodavnog vijeća

(4) Načelo neprofitnosti udruge se očituje u tome da udruga ne stječe dobit već se sredstva dobivena natječajem iz lokalne ili državne uprave koriste radi obavljanja djelatnosti koje su zacrtane ovim statutom.

Članak 4.

(1) Naziv Udruge je:  UDRUGA SUDACA ZA MLADEŽ, OBITELJSKIH SUDACA I STRUČNJAKA ZA DJECU I MLADEŽ,  (u daljnjem tekstu: Udruga).

(2) Uz naziv na hrvatskom jeziku u kontaktu s međunarodnim subjektima  Udruga koristi naziv na engleskom jeziku koji glasi Association of Youth and Family Judges and Specialists .

(3) Skraćeni naziv udruge je USZM.

(4) Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku je AYFJS.

Članak 5.

(1)   Sjedište Udruge je u Zagrebu.

(2)   Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 6.

Udruga ima znak.

Znak udruge čine velika slova USZM i velika ruka koja drži malu ruku.

Članak 7.

(1)  Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik zastupaju i predstavljaju Udrugu te potpisuju sve dokumente Udruge.

Članak 8.

(1)   Udruga ima pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 35 mm, a sadrži skraćeni naziv Udruge, skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku i mjesto sjedišta.

(2)   Udruga ima štambilj koji je četvrtastog oblika i sadrži naziv i adresu Udruge.

(3) Pečate su ovlaštene koristiti osobe koje zastupaju Udrugu, a čuvaju ih predsjednik i tajnik Udruge.

II ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

(1) Članom Udruge  može biti fizička osoba, poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske, visoke stručne spreme iz pravnih znanosti, socijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada, medicine i iz ostalih društveno-humanističkih znanosti, koji radi s djecom i mladima.

(2) Članovi Udruge mogu biti strani državljani, pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom i zakonom.

(3) Počasni član Udruge može biti osoba koja značajno doprinosi radu Udruge svojim znanjem, pružanjem stručne i drugih vrsta pomoći te podrške članovima Udruge. Prijedlog za počasnog člana daje svaki član udruge, a o tome odluku donosi upravni odbor.

(4) Udruga vodi popis svih članova elektroničkim putem, i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te datumu prestanka članstva u udruzi, koji je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Tajnik Udruge brine o popisu članstva, a pogotovo o datumu pristupanja Udruzi i datumu prestanka članstva u Udruzi, odnosno o ispunjavanju obveze plaćanja članarine.

Članak 10.

(1) Prava i obveze članova jesu:

– da sudjeluju u radu Udruge ili pružaju pomoć Udruzi

– da biraju i budu birani u tijela Udruge

– da svojim radom u Udruzi doprinose njezinu razvoju i ugledu

– da poštuju odredbe zakona, Statuta i općih akata Udruge

– da budu obaviješteni o radu Udruge

– da plaćaju godišnju članarinu po odluci upravnog odbora

(2) Članom Udruge se postaje dragovoljnim pristupanjem, odnosno potpisivanjem pristupnice i plaćanjem članarine.

(3) Članstvo u Udruzi prestaje:

– istupanjem

– isključenjem po odluci Upravnog odbora

– neplaćanjem članarine uzastopno za dvije godine

– smrću

-likvidacijom udruge

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana od dan primitka odluke podnijeti prigovor skupštini. Skupština je dužna odlučiti o prigovoru na svojoj prvoj sljedećoj sjednici. Odluka skupštine je konačna.

(4) Upravni odbor će provesti stegovni postupak protiv člana Udruge, ukoliko isti djeluje suprotno ciljevima Udruge.

(5) Stegovne mjere su: opomena, novčana kazna, isključenje.

Članak 11.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i preko izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 12.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

 

III CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 13.

(1)  Ciljevi udruge su:

 1. Promicanje i praćenje poštivanja dječjih prava u sudskim postupcima, temeljem Konvencije o pravima djeteta, preporuka Vijeća Evrope i UN-a.
 2. Poticanje suradnje između sudaca za mladež, obiteljskih sudaca, sudaca za prekršaje, državnih odvjetnika, odvjetnika, stručnih suradnika na sudovima i državnim odvjetništvima, sa stručnjacima u socijalnoj skrbi, pravosuđu i ostalim stručnjacima koji surađujući sa sudovima rade u predmetima koji se odnose na djecu, mlade i obitelj.
 3. Pružanje stručne  potpore članovima Udruge te široj stručnoj javnosti  kroz seminare, radionice i predavanja, s ciljem senzibilizacije i edukacije o pravima djece, razvoju djece u obitelji i širem okruženju, s posebnom pozornosti na djecu u riziku.
 4. Promicanje novih sadržaja i  metoda rada u području prevencije i tretmanskih intervencija prema djeci i mladima koja su počinila kazneno djelo, prekršaj ili su u psihosocijalnom riziku.

5.Poticanje istraživanja i izvještavanja o delinkvenciji djece i mladih, te njihovoj kaznenopravnoj i obiteljsko pravnoj zaštiti.

 1. Suradnja s drugim udrugama i institucijama u zemlji i inozemstvu,  koje se bave zaštitom djece i mladeži.

Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

 

 1. Demokratska politička kultura (2.)
  1. Prevencija nasilja(2.3.)
   1. Prevencija nasilja među djecom i mladima
  2. Ljudska prava(7.)
   1. Suzbijanje i zaštita od diskriminacije (7.5)
    1. Zaštita prava djece
    2. Zaštita prava mladih
   2. Međunarodna suradnja (8.)
    1. Razvojna suradnja (8.1.)
     1. Ljudska prava
    2. Obrazovanje , znanost istraživanje(9.)
     1. Odgoj i obrazovanje (9.1.)
      1. Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih
      2. Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava
 • Međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju
 1. Znanost, stručni rad i istraživanje (9.2.)
  1. Znanstvenoistraživački rad
  2. Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstveno stručnih skupova , škola, kongresa, seminara
 2. Socijalna djelatnost (11.)
  1. Socijalna pomoć i podrška (11.1.)
   1. Pomoć i podrška djeci
   2. Pomoć i podrška mladima
  2. Socijalne usluge (11.2)
   1. Prevencija nasilja
   2. Prevencija ovisnosti

 

(2)  U svrhu ostvarenja cilja  propisanog u stavku (1) ovog članka Udruga obavlja djelatnosti.

Djelatnosti udruge su:

–  u odgoju i obrazovanju potiče se cjeloživotno učenje, poticanjem suradnje, međusobne pomoći i povezivanja sudaca za mladež, obiteljskih sudaca, prekršajnih sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i ostalih stručnjaka koji rade s djecom i mladima

– provođenje seminara, radionica, predavanja i slično, vezano za prava i zaštitu djece

-u znanosti, stručnom radu i istraživanju potiče se suradnja s fakultetima i drugim obrazovnim i stručnim institucijama radi poticanja istraživanja i izvještavanja o stanju rizičnih ponašanja i delinkvencije mladih, problema u obitelji, skrbi nad djecom i slično, znanstveno istraživački rad,

– sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima

– izdavanje knjiga, časopisa, brošura, priručnika iz područja djelatnosti Udruge te informiranje javnosti,

– učlanjenje u internacionalna udruženja čiji su ciljevi srodni ciljevima Udruge

 

IV UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

 

Članak 14.

Tijela Udruge su: skupština, predsjednik Udruge, dopredsjednik udruge, upravni odbor Udruge, tajnik, rizničar i savjetodavno vijeće. Za svoj rad predsjednik udruge, dopredsjednik udruge i upravni odbor odgovaraju skupštini, a predsjednik udruge i upravnom odboru, kao i tajnik, rizničar i savjetodavno vijeće.

 

SKUPŠTINA

 

Članak 15.

(1) Skupština je najviše tijelo Udruge, čine je svi  članovi Udruge, koji odlučuju na sjednicama i Skupštini kada za tu godinu plate članarinu.  Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne, izborne i izvanredne. Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge, najmanje osam dana prije dana održavanja. Sjednice vodi Predsjednik Udruge.

(2) Redovne sjednice Skupštine održavaju se jednom godišnje, a izborne svake četiri godine.

(3) Izvanredna sjednica Skupštine mora se sazvati ako to traži Upravni odbor ili 1/3 članova Udruge.

(4) Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka (3) ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, mjesto i dan održavanja sjednice).

(5)U slučaju isteka mandata tijelima udruge, predsjedniku, dopredsjedniku i upravnom odboru, skupštinu saziva osoba koja je upisana zadnja za zastupanje udruge u Registar udruga ili 10 (deset) članova Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

(6)Skupštini predsjedava predsjednik udruge, a u odsutnosti predsjednika, dopredsjednik, odnosno u njihovoj odsutnosti, osoba koja se odredi javnim glasanjem na početku sjednice.

(7)O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar ili ovjerovitelj koji se čuva trajno u arhivi Udruge.

Članak 16.

(1) Skupština odlučuje pravovaljano ako je prisutna natpolovična većina svih članova.

(2) Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova koji su platili članarinu.

Članak 17.

Na sjednicama Skupština:

– donosi Statut te izmjene i dopune Statuta

– utvrđuje program rada i financijski plan za tekuću godinu

– usvaja izvještaj o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu

– bira i razrješava Predsjednika Udruge, Dopredsjednika Udruge i članove Upravnog odbora

– razmatra izvještaj o radu Predsjednika Udruge i članova Upravnog odbora i ocjenjuje njihov rad

– usvaja godišnje financijsko izvješće

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu

-odlučuje o udruživanju u saveze zajednice i mreže

– odlučuje o prestanku rada Udruge

– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i koje nisu u nadležnosti drugih tijela Udruge

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 18.

(1)   Predsjednik Udruge je i predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik Udruge bira se na četiri godine iz redova članova udruge, koji se naročito zalagao u radu udruge, a najmanje je član udruge pet godina, s tim da može biti ponovo biran.

(2) Predsjednik Udruge rukovodi radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Udruge, te odlukama Skupštine i Upravnog odbora.

Predsjednik Udruge odgovara za zakonitost rada Udruge.

(3) Predsjednik udruge, rukovodi radom udruge, upravlja imovinom Udruge, sklapa sve poslove u ime Udruge, saziva skupštinu, utvrđuje prijedlog programa i djelatnosti udruge, brine o izvršenju programa i djelatnosti udruge, donosi odluke kojima se odlučuje o naknadama i potporama te korištenju sredstava i opreme Udruge , statuta i zakona,     dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 19.

Upravni odbor sastoji se od pet članova.

Članovi Upravnog odbora biraju se na četiri godine s time da mogu biti ponovo birani.

Članak 20.

(1) Članovi Upravnog odbora biraju se između članova Udruge.

(2) Član Upravnog odbora koji ne izvršava obveze utvrđene Statutom ili ih ne obavlja na zadovoljavajući način, može biti opozvan. Člana upravnog odbora može se razriješiti na vlastiti zahtjev.

Odluku o opozivu člana Upravnog odbora donosi Skupština na prijedlog člana udruge ili predsjednika udruge, a odluku donosi skupština većinom glasova.

(3) Skupština se saziva u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva za opoziv. Na sjednici na kojoj je odlučen  opoziv, Skupština bira novog člana Upravnog odbora.

Članak 21.

(1) Upravni odbor:

– upravlja Udrugom u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Udruge

–  izvršava odluke Skupštine

– predlaže Skupštini izmjene i dopune Statuta

– priprema godišnji program rada i financijski plan te izvještaj o radu i financijskom poslovanju Udruge

– odlučuje o načinu realizacije plana Udruge, vodeći računa o planovima rada i razvoja Udruge

– brine o imovini Udruge, prikupljanju i raspodjeli novčanih sredstava

– odlučuje o zapošljavanju ljudi u Udruzi

– donosi opće akte Udruge, osim Statuta

– odlučuje o savjetodavnom vijeću

-nadzire rad predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge

– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom

(2) Upravni odbor je odgovoran za uspješnost provođenja programa rada, uspješno financijsko poslovanje i razvoj Udruge.

Prije donošenja osobito važnih odluka za rad i razvoj Udruge, Predsjednik može radi konzultacija s članovima sazvati sjednicu Skupštine.

Članak 22.

(1)  Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u šest mjeseca.

(2) Upravni odbor može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuju najmanje četiri člana, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova. Sjednice se mogu održati elektroničkim ili telefonskim putem.

 

 

DOPREDSJEDNIK

Članak 23.

(1) Dopredsjednik Udruge bira se na četiri  godine, s time da može biti ponovno biran. Dopredsjednik je i član Upravnog odbora.

(2) Dopredsjednik Udruge zamjenjuje  Predsjednika u njegovoj odsutnosti.

 

TAJNIK UDRUGE

Članak 24.

(1) Tajnika Udruge bira Upravni odbor na rok od četiri godine, s time da može biti ponovo biran.

(2) Tajnik obavlja administrativne poslove Udruge, te vodi registar članova.

(3) Pri obavljanju poslova Tajnik je dužan držati se odluka, uputa i naloga Upravnog odbora, Predsjednika ili od njih ovlaštene osobe.

 

RIZNIČAR

Članak 25.

(1) Rizničara bira upravni odbor na mandat od četiri godine.

(2) Rizničar vodi financijsko poslovanje Udruge i prikuplja članarinu.

(3) Pri obavljanju poslova rizničar je dužan držati se odluka, uputa i naloga Upravnog odbora, Predsjednika ili od njih ovlaštene osobe.

(4) Priprema financijski izvještaj.

 

SAVJETODAVNO VIJEĆE

Članak 26.

(1) Savjetodavno vijeće broji najmanje šest članova iz redova Udruge, a bira ih Upravni odbor iz redova istaknutih stručnjaka s područja znanosti i/ili prakse, koji se bave djecom i mladima. Sjednice savjetodavnog vijeća su javne i o njima se izvještavaju svi članovi Udruge.

(2)Savjetodavno vijeće :

– pruža pomoć pri izradi programa rada Udruge

– predlaže aktivnosti Udruge

– pruža ostalu stručnu i znanstvenu pomoć u radu Udruge

 

Članak 27.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati stalne ili povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju odredit će se njihov sastav, odgovornosti i vrijeme trajanja.

 

V  UDRUŽIVANJE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Članak 28.

(1) Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga.

Udruga se može učlanjivati u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju, odnosno učlanjenju Udruge donosi Skupština.

(2) Udruga može osnivati ustrojstvene oblike – podružnice, koji/e nemaju svojstvo pravne osobe.

(3) Odluku o osnivanju podružnice i njenom sjedištu te imenovanje osobe ovlaštene za predstavljanje podružnice donosi Upravni odbor.

Članak 29.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obimu i trajanju posla.

VI  JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 30.

(1) Rad Udruge je javan.

(2) Udruga ostvaruje javnost rada izdavanjem publikacija, održavanjem tribina, preko sredstava javnog informiranja i na svojoj web stranici.

(3) Udruga obavještava svoje članove o svom radu na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja održavanjem obavijesnih  sastanaka i drugim načinima.

 

VII  IMOVINA UDRUGE

Članak 31.

(1) Imovinu Udruge čine: novčana sredstva, nekretnine, pokretne stvari i druga imovinska prava.

(2) Udruga stječe imovinu: članarinom, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčanim sredstvima koja stekne u obavljanju djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata po lokalnoj ili  regionalnoj upravi te iz fondova inozemnim izvora.

 

Članak 32.

(1) Udruga odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Dobit koju Udruga ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti Udruga će koristiti za promicanje djelatnosti Udruge.

(3) Članovi Udruge i njezina tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Članak 33.

(1) Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora će se zavesti računovodstveno kako bi se utvrdile porezne olakšice i druge povlastice za Udrugu.

(2) Aktivnosti od interesa za opće dobro provodi Udruga u odnosu na zaštitu i promicanje prava djece, borbu protiv nasilja i diskriminacije među djecom te njihovim aktivnim sudjelovanjem u društvu, razvoju lokalne zajednice u borbi protiv neprihvatljivog ponašanja djece i mladih.

 

VIII. NADZOR NAD RADOM UDRUGE

Članak 34.

(1) Članovi Udruge brinu i nadziru rad Udruge te će upozoriti na povredu Statuta, odnosno postupanje Udruge protivno području, ciljevima i djelatnostima iz ovog Statuta.  Upravni odbor Udruge je dužan u roku od 60 (šezdeset) dana otkloniti nepravilnosti.

(2) Ukoliko se na pismeno upozorenje člana Upravni odbor ne sazove i ne donese odluku u roku od 30 (trideset) dana, član može podnijeti tužbu Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.

 

Članak 35.

(1) Inspekcijski nadzor obavljaju nadležne inspekcije, a istom će se dati na uvid popis članova.

(2) Nadzor nad financijskim poslovanjem Udruge provodi Ministarstvo financija, odnosno nadležna državna tijela ili jedinice lokalne/regionalne Uprave i druge javne institucije koje odobravaju sredstva Udruzi.

 

 1. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 36.

(1) Likvidator Udruge je osoba koju imenuje i opoziva Upravni odbor, iz redova članova udruge, a koji nema mandat, koji zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge.

(2) Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka rješenja nadležnog Ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

(3) Ako članovi Upravnog odbora Udruge pred javnim bilježnikom izjave da Udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze Udruge i da je imovina Udruge raspodijeljena u skladu s člankom 53. Zakona o udrugama postupak likvidacije se neće provoditi.

Članak 37.

U slučaju prestanka djelovanja Udruge uslijed Zakonom predviđenih razloga za prestanak rada Udruge, imovina Udruge pripast će pravnoj osobi koju odredi Skupština.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 38.

(1)Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broje članova Skupštine nakon provedene rasprave.

(2)Tumačenje odredaba statuta donosi Skupština.

(3)Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Registar udruga, odnosno ako nadležno tijelo ne donese rješenje o upisu u registar udruga u roku od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva, idućeg dana nakon proteka roka, a čime prestaje važiti statut iz 2010. i izmjene iz 2012. i 2014.

(4)U znak suglasnosti te preuzimanju prava i obveza predsjednica udruge potpisuje ovaj statut koji je sastavljen u tri primjerka, od kojih se dva dostavljaju državnoj upravi.

 

 

U Zagrebu, 3.veljače 2015.

 

PREDSJEDNICA UDRUGE

Lana Petö Kujundžić