Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora i savjetodavnog vijeća
Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca
i stručnjaka za djecu i mladež,

dana 30. ožujka 2010.g. od 13,30 sati u Pravosudnoj akademiji, Heinzelova 4 a.

Dnevni red sjednice:

  • plan i program rada udruge
  • razno

Prisutni:

Lana Petö Kujundžić, Marina Parać Garma, Sonja Vrandečić, Melita Božičević Grbić, Davorka Lalić-Lukač, Adinda Trupec Matutinović, mr. sc.Marina Grozdić i dr.sc.Zdravaka Poldrugač

Ispričale se:

dr.sc. Marina Ajduković i dr.sc. Dubravka Hrabar

Ad. 1

Okvirni plan Udruge je:

  1. koordinirati suce, državne odvjetnike i stručnjake / kaznene, obiteljske i suce za prekršaje te državne odvjetnike sa socijalnom skrbi, ali i sa znanstvenim dostignućima (istraživanjima fakulteta) i proradu aktualnih problema s djecom u suđenju.
  2. izvještavanje na web stranici o međunarodnim i domaćim relevantnim dokumentima

Ad. 2

Predlaže se u okviru plana, program za 2010.g. : održavanje stručnih skupova, kao javne tribine na teme:

  1. etiologija mlt. delinkvencije, u svibnju ili lipnju 2010,
  2. obiteljsko pravo, manipulacija djeteta u razvodu, rujan 2010.
  3. prekršajni suci i izricanje mlt. zatvora (mlt. sankcije), studeni 2010.

Zadužuju se za pripreme skupova:

  • mr.sc. Neven Ricijaša i sutkinja Lana Petö Kujundžić ad 1.
  • dr.sc. Dubravka Hrabar i sutkinja Marina Parač Garma ad 2.
  • dr. sc. Zdravka Poldrugač i sutkinja Branka Živković Žigante ad 3.

Ad. 3

Članove Udruge treba obavijestiti na web stranici o broju članova i iz kojih su institucija, račun udruge za plaćanje članarine te otvoriti nove stranice međunarodnih dokumenata, zakona, propisa i strategija.

Ad. 4

Radi daljnjeg rada na izradi plana rada Udruge za 2011. upravni odbor i savjetodavno vijeće okupiti će se u rujnu 2010.

Ad. 5

Predsjednica Udruge Lana Petö Kujundžić izvješćuje o pozivu na konferenciju Međunarodne udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i magistrata, 21. travnja 2010. i podnošenju prijedloga za učlanjenje kao nacionalne udruge.

Pogledajte više na stranici.

U Zagrebu, 30.ožujka 2010.
Predsjednica Udruge
Lana Petö Kujundžić


 

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora i savjetodavnog vijeća

Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca

i stručnjaka za djecu i mladež,

dana 30. ožujka 2010.g. od 13,30 sati u Pravosudnoj akademiji, Heinzelova 4 a.

Dnevni red sjednice:

· plan i program rada udruge

· razno

Prisutni:

Lana Petö Kujundžić, Marina Parać Garma, Sonja Vrandečić, Melita Božičević Grbić, Davorka Lalić-Lukač, Adinda Trupec Matutinović, mr. sc.Marina Grozdić i dr.sc.Zdravaka Poldrugač

Ispričale se:

dr.sc. Marina Ajduković i dr.sc. Dubravka Hrabar

Ad. 1

Okvirni plan Udruge je:

1. koordinirati suce, državne odvjetnike i stručnjake / kaznene, obiteljske i suce za prekršaje te državne odvjetnike sa socijalnom skrbi, ali i sa znanstvenim dostignućima (istraživanjima fakulteta) i proradu aktualnih problema s djecom u suđenju.

2. izvještavanje na web stranici o međunarodnim i domaćim relevantnim dokumentima

Ad. 2

Predlaže se u okviru plana, program za 2010.g. : održavanje stručnih skupova, kao javne tribine na teme:

1. etiologija mlt. delinkvencije, u svibnju ili lipnju 2010,

2. obiteljsko pravo, manipulacija djeteta u razvodu, rujan 2010.

3. prekršajni suci i izricanje mlt. zatvora (mlt. sankcije), studeni 2010.

Zadužuju se za pripreme skupova:

· mr.sc. Neven Ricijaša i sutkinja Lana Petö Kujundžić ad 1.

· dr.sc. Dubravka Hrabar i sutkinja Marina Parač Garma ad 2.

· dr. sc. Zdravka Poldrugač i sutkinja Branka Živković Žigante ad 3.

Ad. 3

Članove Udruge treba obavijestiti na web stranici o broju članova i iz kojih su institucija, račun udruge za plaćanje članarine te otvoriti nove stranice međunarodnih dokumenata, zakona, propisa i strategija.

Ad. 4

Radi daljnjeg rada na izradi plana rada Udruge za 2011. upravni odbor i savjetodavno vijeće okupiti će se u rujnu 2010.

Ad. 5

Predsjednica Udruge Lana Petö Kujundžić izvješćuje o pozivu na konferenciju Međunarodne udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i magistrata, 21. travnja 2010. i podnošenju prijedloga za učlanjenje kao nacionalne udruge.

Pogledajte više na stranici.

U Zagrebu, 30.ožujka 2010.

Predsjednica Udruge

Lana Petö Kujundžić